Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Thyholm Løbe & gåklub
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Struer Kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI eller lignende

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) Lave motions fremmende aktiviteter i kommunen med Thyholm som centrum.
b) Sociale aktiviteter der kan fremme den almene deltagelse
c) Sjove aktiviteter der kan få flere aktiveret
c) Seriøse aktiviteter der kan binde klubben sammen

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at deltage eller arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker i foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves året igennem.
Stk. 5 Medlemsskabet kan kun tegnes for helårlig periode Stk. 6 Medlemsskabet er gyldigt for både løbe og gåklubbens aktiviteter.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1 kvartal, indkaldelsen kan ske elektronisk eks. via mail – hjemmesiden eller infoskærm .
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse (kassere/revisor)
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2-5 suppleanter
6. Valg af 1 revisorer
7. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer. Lige år 2 medlemmer – ulige år 1-3 medlemmer.
Stk. 2. Der kan kun vælges en fra samme husstand til bestyrelse samt suppleantposterne i klubben.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand – næstformand – kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre motionsfremmende formål i Struer kommune dog med Thyholm regionen som foretrukne. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling ved flertalsbeslutning.

§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24 -11 – 2008
Ændret på den ordinære generalforsamling til version 2 den 07–12 – 2008
Ændret på den ordinære generalforsamling til version 3 den 03 -03 – 2014
Ændret på den ordinære generalforsamling til version 4 den 04 -03 – 2019
Ændret på den ordinære generalforsamling til version 5 den 01- 06 – 2020

Dirigentens underskrift.

 

 

Bestyrelsens underskrifter

Vedtægter for Thyholm Løbe & gåklub

2020 – Version 5